Quà Thăng Cấp

Trang chủSự kiện

Mutizens thân mến!

Nhân vật của bạn đã đạt cấp độ nào rồi? Nhanh tay cày tăng cấp cho nhân vật để nhận thưởng nào.

 Thời gian: Vĩnh viễn

 Đối tượng: Mutizens của MUVN

 Nội dung: Từ khi bắt đầu tạo nhân vật, người chơi đạt cấp độ yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng.

 Phần thưởng:

Cấp Độ Phần Thưởng VN Số Lượng Công Dụng
20 Ngọc Ước Nguyện 1 Cường hóa trang bị
Ngọc Sinh Mệnh 1 Tinh luyện trang bị
Một Đống Kết Tinh 1  Nâng cấp kĩ năng
Một Đống Zen 1  
50 Ngọc Ước Nguyện 1 Cường hóa trang bị
Ngọc Sinh Mệnh 1 Tinh luyện trang bị
Ngọc Tâm Linh 1 Cường hóa trang bị
Quà Thuốc Tân Thủ 1  
Một Túi Zen 1  
100 Ngọc Ước Nguyện 1 Cường hóa trang bị
Ngọc Sinh Mệnh 1 Tinh luyện trang bị
Ngọc Tâm Linh 1 Cường hóa trang bị
Túi Quả Thuộc Tính 1 Nhận quả thuộc tính 
Zen Vô Tận 1  
150 Ngọc Ước Nguyện 1 Cường hóa trang bị
Ngọc Sinh Mệnh 1 Tinh luyện trang bị
Ngọc Tâm Linh 1 Cường hóa trang bị
Túi Quả Thuộc Tính 1  
Trứng Rồng Vàng Con 1 Tùy Tùng
200 Ngọc Ước Nguyện 1 Cường hóa trang bị
Ngọc Sinh Mệnh 1 Tinh luyện trang bị
Ngọc Tâm Linh 1 Cường hóa trang bị
Túi Quả Thuộc Tính 1  
Túi Thuốc Bổ 1  
250 Ngọc Ước Nguyện 1 Cường hóa trang bị
Ngọc Sinh Mệnh 1 Tinh luyện trang bị
Ngọc Tâm Linh 1 Cường hóa trang bị
Túi Quả Thuộc Tính 1  
Túi Thuốc Bổ 1  
300 Ngọc Ước Nguyện 1 Cường hóa trang bị
Ngọc Sinh Mệnh 1 Tinh luyện trang bị
Ngọc Tâm Linh 1 Cường hóa trang bị
Túi Quả Thuộc Tính 1  
Thuốc EXP X4 1  
350 Ngọc Ước Nguyện 1 Cường hóa trang bị
Ngọc Sinh Mệnh 1 Tinh luyện trang bị
Ngọc Tâm Linh 1 Cường hóa trang bị
Túi Quả Thuộc Tính 1  
Thuốc EXP X5 1  

 Chúc các Mutizens chơi MUVN vui vẻ!

MUVN kính bút.