Đăng ký

Đăng ký tài khoản MU
Tên tài khoản
Mật khẩu cấp 1
Phải là 10 ký tự
Xác nhận mật khẩu cấp 1
Mật khẩu cấp 1 dùng để đăng nhập vào game
Mật khẩu cấp 2
Mật khẩu cấp 2 dùng để bảo vệ trong game
Xác nhận mật khẩu cấp 2
Mã số bí mật
  (Gồm 7 số)
Được sử dụng để bảo vệ trong Game
Câu hỏi bí mật
Câu trả lời bí mật

Địa chỉ Email
Xác nhân Email
Số CMND
Ngày cấp
Nới cấp
Tỉnh thành/Thành phố
Nhập mã xác nhận
Các điều khoản dịch vụTôi đã đọc kỹ và hoàn toàn đồng ý với các điều khoản trên.